Skip to main content
financieel

Financieel 2022

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©

Financieel overzicht per 31.12.2022

Liquide middelen €  52.349,88
Reserveringen        €  25.000,00
Totaal                         €  77.349,88

Staat van inkomsten en uitgaven 2022

Baten                                  €  138.064,78

Organisatiekosten         €    21.096,58
Kosten accomodatie     €   16.161,22
Herinrichtingskosten    €   39.265,41 
Totaal uitgaven                €   76.523,21

Positief saldo 2022         €   61.541,57

Toelichting op het financieel overzicht:
De opbrengsten bestaan uit de entreegelden voor individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
Eur 15.000,00 aan reserveringen zijn bestemd voor de toekomstige projecten afwerking Infocentrum en kledingzolder.
Eur 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.