Skip to main content

Disclaimer

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 image / jonge krantenverkopers 1912 ©

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Stichting Historiehuis van de Maasvallei uitdrukkelijk afgewezen. Stichting Historiehuis van de Maasvallei biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Stichting Historiehuis van de Maasvallei noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

INFORMATIE OP DEZE SITE
Stichting Historiehuis van de Maasvallei streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting Historiehuis van de Maasvallei wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting Historiehuis van de Maasvallei aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stichting Historiehuis van de Maasvallei alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting Historiehuis van de Maasvallei worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting Historiehuis van de Maasvallei dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting Historiehuis van de Maasvallei onderhouden en Stichting Historiehuis van de Maasvallei heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting Historiehuis van de Maasvallei geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Historiehuis van de Maasvallei dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting Historiehuis van de Maasvallei.

RECHTEN BEELDMATERIAAL DERDEN
Wij hebben alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt wij deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met info@historiehuismaasvallei.nl om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.

VIRUSSEN
Stichting Historiehuis van de Maasvallei garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.