Skip to main content

Financieel 2023

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©
 
Financieel overzicht per 31.12.2023

Liquide middelen €  10.115,58 
Reserveringen        €  64.808,57 
Totaal                         €  74.924,15 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2023

 Inkomsten                                                                     €   50.451,26 

Uitgaven
Organisatiekosten         €   11.800,17 
Kosten accomodatie     €   15.203,00 
Herinrichtingskosten    €   25.873,82 
Totaal uitgaven                                                             €  52.876,99 

Negatief saldo 2023                                                    €     2.425,73 

Toelichting op het financieel overzicht
De opbrengsten bestaan uit de entreegelden van individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
Reserveringen zijn deels bestemd voor toekomstige projecten: afwerking Infocentrum, kledingzolder, tweede zolder voor ICT/Opslag en archiefruimtes, educatie, opstelling Bandkeramiek.
Eur 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.


 

Anbi

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©

De Stichting Historiehuis van de Maasvallei is door de belastingdienst sinds 1 januari 2008 erkend als een ANBI instelling.
ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft de belastingdienst ons ook erkend als culturele ANBI instelling. 
Daardoor kan uw gift onder voorwaarden aftrekbaar zijn op uw Aangifte Inkomstenbelasting. Meer informatie ⇢

Als ANBI publiceren we jaarlijks diverse gegevens van ons museum waarvan ook de belastingdienst vindt dat deze openbaar toegankelijk moeten zijn. Bij de belastingdienst staat onze site met deze gegevens geregistreerd.

Onze ANBI gegevens:

NAAM:
Stichting Historiehuis van de Maasvallei.
Ook bekend als: Historiehuis van de Maasvallei.

FISCAAL NUMMER:
817903252

CONTACTGEGEVENS:
Adres:
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo

Telefoon: 046-4376052

E-mail: info@historiehuismaasvallei.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: de heer H. Luijten uit Elsloo
Secretaris: mevrouw A. van Mulken uit Meers 
Penningmeester: de heer G. Peters uit Elsloo
Lid: mevrouw M. van Kan-Notten uit Catsop 
Lid: mevrouw M. Heijen uit Elsloo

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van bestuursleden. Een en ander is notarieel laatstelijk vastgelegd in de statuten van de Stichting d.d. 25 juni 2021.

BELEIDSPLAN:
De hoofdlijnen van het actueel Beleidsplan zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

BELONINGSBELEID:
De stichting telt een 33 tal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning (vergoeding of vacatiegeld). Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Dit betreft de reiskosten in geval er activiteiten uitgevoerd worden buiten de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente Stein een beroepsmatig functionaris ingezet voor 0,5 fte ter vervulling van de taak van conservator. Voor de stichting zijn hieraan geen kosten verbonden. Het salaris en overige arbeidsvoorwaardelijke kosten gaan rechtstreeks ten laste van de gemeente Stein.

MISSIE
De missie van Stichting Historiehuis van de Maasvallei bestaat uit:

1. Het verzamelen, bijeenhouden en tentoonstellen van geschied-en volkskundige objecten van de Limburgse Maasvallei in een museum in de oude dorpskern van Elsoo.
2. Het bevorderen van onderzoek en kennis van hierboven genoemde objecten.
3. Het vergaren en overdragen van kennis over de geschiedenis van de Limburgse Maasvallei of delen daarvan.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Aan het begin van ieder jaar wordt het financiële jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. Het meest recente financiële jaarverslag is gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:
Aan het begin van ieder jaar wordt het activiteiten jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. De activiteiten van het verstreken jaar zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan Historiehuis van de Maasvallei

Het Beleidsplan 2020-2021 is afgestemd op de metamorfose die het museum sinds enkele jaren ondergaat en die de komende periode voltooid gaat worden.
De transitie betreft de tentoonstellingsruimten, de thema’s, de organisatie, de activiteiten en de professionalisering van de medewerkers. Het museum is meer dan alleen de ruimte en de collectie.

Door het verzorgen van historische modeshows, het organiseren van workshops voor alle leeftijdsgroepen, het inrichten van themamiddagen in verzorgingstehuizen, het geven van lezingen en cursussen alsmede alle andere activiteiten, is ons museum een niet weg te denken onderdeel van de samenleving.
Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke processen zoals het bestrijden van eenzaamheid en het bieden van kansen aan mensen die dreigen aan de kant te moeten blijven staan.

Daarbij is de kerntaak: het behoud van en bereikbaar maken van het cultureel erfgoed de basis.
Samenwerken met aanverwante instellingen, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeente wordt gezien als een vereiste en actief nagestreefd.

Jaarverslag recent uitgevoerde activiteiten

In de verslagjaar 2022 werden in het Historiehuis van de Maasvallei o.a. de volgende activiteiten door de medewerkers van het museum uitgeoefend.
Voor het volledige jaarverslag 2022 verwijzen wij graag naar PDF Jaarverslag 2022 ⇢

 1. Er werden binnen het museum rondleidingen aan groepen en individuele bezoekers gegeven.
 2. Wij verzorgden dorpswandelingen door de historische kern van Elsloo en het aangrenzende kasteelpark.
 3. Onze vrijwillers verzorgden voor de bewoners in diverse verzorgingshuizen nostalgische modeshows, inclusief presentaties over het leven door de eeuwen heen.
 4. In het kader van het project Wètste Nog, ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, werden er nostalgische lunchbijeenkomsten in het museum verzorgd.
 5. Voor scholen verzorgden wij speciale rondleidingen geeent op kinderen, welke afgesloten werden met het zelf bakken van spek met eieren op een antiek fornuis.
 6. Wij verzorgden in samenwerking met Dorpsplatform Elsloo een omgevingscursus over historie en landschapsontwikkeling.
 7. In 2022 werd ook een nieuw boek uitgegeven onder de titel "De Maasvallei in een stroomversnelling" geschreven door Guus Peters. De oplage van 400 stuks is uitverkocht.
 8. In 2022 heeft het Historiehuis in een samenwerking met Ivo van Wijk (Archol) en Luc Amkreutz (Rijksmuseum van Oudheden) een expositie met unieke vondsten ingericht naar aanleiding van nieuw onderzoek van Ivo van Wijk.
 9. Onze vrijwilligers voerden technisch onderhoud uit aan de collecties, zorgden voor opbouw opstellingen en inrichten tentoonstellingen.
 10. Er werd werkzaamheden verricht inzake het beheer, verantwoord opbergen en verzorgen van archiefstukken, fotocollecties en boeken.
 11. Wij hebben meegewerkt aan diverse publicaties en hebben op verzoek historische informatie aan overheden en andere aanvragers verstrekt.

 Maasvallei in stroomversnelling 2022